Jandarmeria Olt recrutează tineri. 400 de locuri, disponibile la școlile militare de jandarmi din Drăgășani și Fălticeni. Care sunt condițiile

Jandarmeria Olt recrutează tineri pentru școlile militare de subofițeri ale Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, pentru admiterea în unitățile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea februarie-aprilie 2021, au fost scoase la concurs 400 de locuri la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani și la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare, sunt următoarele:

 1.  să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 2.  să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3.  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4.  să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5.  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6.  să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7.  să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9.  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10.  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Ce conține dosarul

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente până la data de 10 martie 2021.

 1. cererea de înscriere şi CV;
 2.  copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole a studiilor liceale (se acceptă și copie legalizată);
 3.  copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (se acceptă și copie legalizată);
 4.  copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (se acceptă și copie legalizată);
 5.  autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 7.  o fotografie color 9×12 cm;
 8. două fotografii color 3×4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs;
 9.  adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, prevăzută în anexa nr. 5 din Ordinul M.A.I. nr. 105/2020 cu avizul „APT” pentru admitere în unități M.A.I.;
 10.  declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice.

Anunțul și Modelul documentelor care trebuie completate în vederea constituirii dosarului de recrutare se regăsesc pe pagina de internet www.jandarmeriaolt.ro, secțiunea Cariere.