ANUNȚ CONCURS Direcția Agricolă Județeană OLT

ANUNT CONCURS – FUNCȚII CONTRACTUALE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt anunţă scoaterea la concurs în data de 14 aprilie 2021,ora 10:00(proba scrisă) şi proba de interviu în data de 20 aprilie, ora 10:00 a 2 posturi vacante de execuţie de natură contractuală pe perioadă determinată, respectiv până la data de 30.09.2021, astfel:

 • 2 posturi vacante de Consilier IA în cadrul Compartimentului RGA 2020

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale şi animale, medicină veterinară, ştiinţe economice.

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 3 ani.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • abilităţi de comunicare
 • capacităţi de integrare în colectiv,lucru în echipă
 • seriozitate,conştiinciozitate şi flexibilitate
 • capacitate de organizare,analiză şi sinteză
 • asumarea responsabilităţilor
 • capacitatea de muncă şi efort prelungit

Atribuţiile personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării recensământului general agricol 

 • Aplicarea şi respectarea procedurilor specifice de lucru şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a mun. Bucureşti;
 • Participă la realizarea recensământului general agricol (RGA) runda 2020 şi a anchetei post-recensământ, desfăşurând activităţi specifice acestuia;
 • Participă la elaborarea graficului lucrărilor de pregătire, organizare, coordonare şi efectuare a recensământului;
 • Informează comisiile judeţene şi a mun. Bucureşti cu privire la stadiul de realizare şi calitatea lucrărilor efectuate în cadrul acţiunilor recensământului, pe baza informaţiilor primite de la comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a constatărilor din deplasările pe teren;
 • Participă la elaborarea planului acţiunilor de popularizare a recensământului prin presa locală, posturi locale de radio şi televiziune şi informează comisiile judeţene şi a mun. Bucureşti în legătură cu modul de efectuare a acţiunilor de popularizare;
 • Participă la elaborarea rapoartelor de evaluare a recensământului şi a anchetei post-recensământ;
 • Monitorizează împreună cu instituţiile implicate recenzori, recenzori şefi şi coordonatorii şi aplicarea normelor de recenzare a sectoarelor;
 • Propune validarea datelor înregistrate la nivel de persoană, gospodărie, locuinţă, clădire, spaţiu locativ de locuit pe baza programelor de control al datelor (RAN);
 • Participă la implementarea metodelor şi instrumentelor de comunicareaprobate prin strategia de promovare şi comunicare a RGA la nivel local;
 • Asigură, dacă este cazul, suport comisiei judeţene pentru RGA pentru pregătirea apariţiilor publice legate de recensământ;
 • Asigură activităţile de secretariat pentru comisia judeţeană pentru RGA;
 • Studiază materialele pentru instruirea personalului de recensământ şi pregăteşte desfăşurarea instruirilor în bune condiţii;
 • Realizează actualizarea la zi a bazei de date RGA, conform situaţiei din teren;
 • Participă la implementarea aplicaţiilor IT pe perioada recenzării, prelucrării şi diseminării rezultatelor RGA la nivel local;
 • Participă la instruirea personalului de recenzare, respectiv, instruirea referitoare la utilizarea aplicaţiilor IT de recenzare şi prelucrare date;
 • Asigură depozitarea materialelor de recensământ (inclusiv tablete) în bune condiţii până la distribuirea acestora personalului de recensământ din judeţ;
 • Aplică instrucţiunile privind formatarea şi utilizarea echipamentelor şi dispozitivelor electronice utilizate la efectuarea recensământului, precum şi a regulilor de manipulare pentru depozitarea, întreţinerea şi încărcarea dispozitivelor electronice (tablete);
 • Întocmeşte situaţia privind recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor şi a activităţilor de coordonare, îndrumare şi control pentru personalul de recensământ din teriroriu, la nivelul fiecărei unităţi administrative teritoriale;
 • Participă la întocmirea situaţiei de plată pentru personalulde recensământ din teritoriu, la nivelul fiecărei unităţi administrative teritoriale, avizează rapoartele de activitate ale recenzorilor şi recenzorilor şefi;
 • Asigură arhivarea materialelor utilizate la efectuarea RGA;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniul său de competenţă, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a recensământului, precum şi alte sarcini stabilite de către conducătorul său ierarhic, în raport cu nevoile de implementare ale recensământului pentru secretariatele tehnice judeţene şi al mun. Bucureşti pentru recensământul general agricol.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs se va depune la sediul Direcției pentru Agricultură Județene Olt din Slatina, Str, Arcului, Nr.20, județul Olt. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 06 aprilie 2021 ora 16:00. Secretariatul comisiei este asigurat de doamna Grămescu Camelia, telefon: 0249430538, e-mail: dadr.ot@madr.ro, director.executiv@dadr-olt.ro.

Director executiv,

Ing. Gabriela ANDRONIE

 

Bibliografie concurs DAJ Consilier  IA:

 • Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora.
 • Ordonanța de urgență nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată prin Legea nr. 177/2020
 • Hotărârea de Guvern nr. 1.056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor  privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020  privind recensământul general agricol din România runda 2020
 • Hotărârea de Guvern nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.