Ajutor de minimis pentru fermierii care cultivă tomate, ardei, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde

Ministerul Agriculturii a lansat joi, 30 decembrie, în dezbatere publică Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, fermierii având la dispoziție zece zile pentru a transmite propuneri și sugestii.

Astfel, legumicultorii vor putea accesa Schema de ajutor de minimis pentru tomate, cultivate în ciclul I sau II de producție, ardei gras, lung-kapia, în ciclul II de producție, castraveți, ciclul II de producție, fasole păstăi, ciclul II de producție, salată, ciclul II de producție, spanac, ciclul II de producție, ceapă verde, ciclul II de producție.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
  2. b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute:
  3. c) să marcheze suprafața prevăzută la lit.b), la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”;
  4. d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
  5. e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ[1]teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2022;
  6. f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
  7. g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Pentru suprafața prevăzută se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu legume.

Producțiile minime prevăzute sunt următoarele:

a) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de tomate;

b) 2000 kg/1000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung-kapia;

c) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de castraveți;

d) 1500 kg/1000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

e) 1440 kg/1000 mp pentru cultura de salata;

f) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de spanac;

g) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Valorificarea producțiilor se face în perioada 1 martie –10 iunie inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 20 octombrie -9 decembrie, inclusiv pentru ciclul II de producție. Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate  o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile pentru maximum două culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1000mp, în anul 2022.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000 euro respectiv:

a) 3000 euro/cultură în Ciclul I/1000mp/beneficiar ;

b) 1000 euro/cultură în Ciclul II/1000 mp/beneficiar ;

Valoarea maximă a sprijinului financiar se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021.

Cererile pentru accesarea Ajutorului de minimis vor fi depuse la direcțiile agricole județene, inspectorii verificând dacă fermierul se încadrează în suma de 20.000 de euro după însumarea ajutoarelor de pe durata a trei exerciții financiare, aici intrând Programul Tomata 2020, sprijinul pentru apicultori din 2020 și 2021, Usturoiul, Programul crescătorilor de porci din rasele  Bazna și Mangalița perioada 2020-2022, Programul pentru legume în spații protejate 2021, Plante aromatice 2021, dar și alte forme de sprijin.

După efectuarea verificării reprezentanților direcțiilor agricole, fermierul va completa și depun cererea, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

(5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

(7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.

(8) În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr.3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmește un proces-verbal de verificare a documentelor.

(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.

Verificările în teren pentru suprafață vor fi efectuate de echipe formate din inspectori DAJ și APIA.