Direcția Agricolă Județeană Olt primește cereri pentru Programul Usturoiul

Fermierii olteni pot depune cereri pentru accesarea ajutorului de minimis în Programul de susținere a producției de usturoi. Cererile pot fi depuse la Direcția Agricolă Județeană Olt până pe 16 mai 2022, valorificarea producției se face în perioada 1 iunie-21 noiembrie 2022 inclusiv, iar documentele justificative care să ateste comercializarea producției obținute se va face până pe 29 noiembrie. Valoarea maximă a sprijinului este de 3.000 de euro la hectarul de usturoi. Anul trecut, 140 de fermieri din Olt s-au înscris în acest program, dar au fost eligibili 108.

Pentru a obține acest ajutor de minimis, fermierii trebuie îndeplinească următoarele condiții:
-să obţină o producţie de minimum 3 kg/10 mp;
-să fie înregistraţiînevidenţeleRegistruluiagricoldeschis la primăriileîn a cărorrazăadministrativ-teritorială se aflăsuprafeţele cultivate cu usturoi;
-să deţinăRegistrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;
-să facă dovada producţiei minime realizate prin documente justificative;
-să nu înregistreze obligaţii fiscal restante la bugetul general consolidat al statului şi să facă dovada că nu au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscal, contabile, vamale;

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
-copie act identitate solicitant/împuternicit;
-copie după atestatul de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
-împuternicire/procură notarială al/a unui reprezentant;
-copie certificat de înregistrare la ORC,în cazul persoanelor juridice;
-dovadă cont activ bancă/trezorerie;
-adeverință,în original,care să ateste,conform înscrisurilor din registrul agricol,suprafața de teren cu usturoiutilizată de solicitant în anul de cerere,în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
-declaraţie pe propria răspundere;
-certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal,valabile la data depunerii cererii;

Fermierii au obligația să declare dacă au beneficiat sau nu de persoană fizică, persoană juridică, PFA, II, IF.