Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii în Programul Tomata 2023. Proiectul, în consultare publică

Ministerul Agriculturii a publicat marți, 13 decembrie, Proiectul de hotărâre privind Programul de Susținere a Producției de Tomate în spații protejate, în 2023, iar timp de 10 zile fermierii pot transmite propuneri și sugestii.

Potrivit Proiectului de Hotărâre, Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în Ciclul I de producție.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, fermierii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate.
c) să marcheze suprafața prevăzută la lit.b), la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
d) să obțină producția minimă corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de OFJ;
g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
h) să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederile art.14 alin. (3).

Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu tomate.

Producția minimă este de 3.000 kg/1000 mp, iar valorificarea producției se face până la data de 10 iunie inclusiv, iar valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 de euro.

Fermierii care doresc să acceseze acest ajutor de minimis trebuie să depună o cerere la direcțiile agricole până la 1 martie 2023.

La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro.

Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol”, Hotărârea nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum”, în anul 2022, Hotărârea nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, Hotărârea nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, Hotărârea nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.

După efectuarea verificării, fermierii completează și depun cererea prevăzută la alin.(1), însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
(5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.
(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.

Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanți ai DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA, se deplasează în teren pentru verificarea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.

Controlul respectării normelor privind utilizarea a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale.

Documentele justificative privind valorificarea producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și
avizat de OFJ, se depun până până la 30 iunie 2023, inclusiv.

În vederea monitorizării calității tomatelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare cât și la valorificare.
OFJ are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror tomate în urma efectuării analizelor prevăzute la alin.(3), au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide.