CAS Olt anunță contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2022

Casa de Asigurări de Sănătate Olt anunță contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale pentru anul 2022.

Procesul de contractare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se desfășoară după cum urmează:
1) Pentru furnizorii aflați în relații contractuale cu CAS Olt, contractele pentru anul 2021 se prelungesc prin acordul părților până la data de 31 decembrie 2022, prin acte adiționale.
2) Furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu CAS Olt vor încheia în luna aprilie contracte cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2022.

Procesul de contractare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se desfășoară în luna aprilie 2022 pentru următoarele domenii de asistență medicală:
– Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice.
– Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice.
– Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară.
– Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică și reabilitare.
– Medicamente cu și fără contribuție personală
– Dispozitive medicale
Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 29.04.2022.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-sunt autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;
-sunt evaluaţi potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-sunt acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze
-depun, în vederea încheierii contractului, documentele afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare.
Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.
Termenul limită pentru depunerea documentelor necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale este data de 8 aprilie 2022.

În cazul în care furnizorii servicii medicale, depun/transmit cererile însoţite de documentele, necesare încheierii şi negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către casele de asigurări de sănătate şi nu participă la negocierea şi încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfăşura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

Agenda procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive pentru anul 2022 poate fi consultată aici