Peste 4.300 de fermieri din județul Olt s-au înscris în Programul „Tomata”

Peste 4.300 de legumicultori din județul Olt s-au înscris până acum în Programul „Tomata ”. Reprezentanții Direcției Agricole Județene Olt se așteaptă ca numărul cererilor să crească, pentru că Ajutorul de minimis poate fi accesat până pe 1 aprilie.

Directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie, a preciza că vor fi aproximativ 6.000 de fermieri din județ care vor accesa Programul „Tomata”, în acest an.

„4.300 de fermieri din județul Olt s-au înscris în Programul Tomata. Situația este similară ca anul trecut. Ne așteptăm să avem în jur de 6.000 de fermieri din toate bazinele legumicole din județ. Termenul pentru depunerea cererilor este 1 aprilie. Fermierii primesc 3.000 de euro”, a spus directorul DAJ Olt, Gabriela Andronie.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susținerea producției de tomate în spații protejate, cultivate în Ciclul I de producție.

Pentru a fi eligibili la acordarea Ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, fermierii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;

b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate.

c) să marcheze suprafața prevăzută la lit.b), la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………/ Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

d) să obțină producția minimă corespunzătoare culturii înființate;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023;

f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de OFJ;

g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;

h) să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederile art.14 alin. (3).

Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu tomate.

Producția minimă este de 3.000 kg/1000 mp, iar valorificarea producției se face până la data de 10 iunie inclusiv, iar valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 de euro.

La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro.

După efectuarea verificării, fermierii completează și depun cererea prevăzută la alin.(1), însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;

b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

(5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.

Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanți ai DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA, se deplasează în teren pentru verificarea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.

Controlul respectării normelor privind utilizarea a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale.

În vederea monitorizării calității tomatelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare cât și la valorificare.

OFJ are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror tomate în urma efectuării analizelor prevăzute la alin.(3), au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide.